Fødsel og adopsjon

Stipend ved fødsel eller adopsjon

Foreldrestipend

Hvor mye får jeg i foreldrestipend?

Lån du har fått,

blir til stipend

Du får ikke utbetalt mer penger enn før, men lån du har fått tidligere, blir omgjort til stipend, bortsett fra tilleggslån og skolepengelån til nettstudier i utlandet.

Krav og vilkår

Du får foreldrestipend i tre uker før fødselen og 46 uker etter. Far/medmor kan få foreldrestipend i 40 uker.

Det er bare mor som kan få foreldrestipend i de siste tre ukene før og de første seks ukene etter fødselen. Far eller medmor kan få foreldrestipend fra uke 7 til uke 49.

For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend.

Hvis du må ta permisjon tidligere fordi helsetilstanden din krever det, eller hvis det er et krav fra lærestedet ditt, kan du fortsatt få foreldrestipend. Men du må legge ved dokumentasjon som viser dette når du søker om foreldrestipend.

Du kan ha permisjon fra utdanningen din og fortsatt få foreldrestipend. Får du foreldrepenger fra Nav samtidig som du får foreldrestipendet, spiller ikke det noen rolle. Det er likevel noen regler du bør kjenne til.

Du får ikke foreldrestipend når ektefellen din får foreldrepenger fra Nav.

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få. Har ektefellen/samboeren 100 prosent foreldrepenger, får du ikke foreldrestipend i samme periode.

Hvis ektefellen har mellom 50 og 99 prosent graderte foreldrepenger, får du 50 prosent foreldrestipend. Er ektefellens foreldrepenger under 50 prosent, har det ikke noen innvirkning på foreldrestipendet ditt.

Les forskriften

De første ni ukene av foreldrestipendperioden er forbeholdt mor, men resten av perioden kan dere fordele mellom dere. Dere oppgir i søknaden hvilken periode dere søker om foreldrestipend for.

Du kan først søke om foreldrestipend når barnet er født. Søknadsfristen er innen ett år etter fødselen/adopsjonen.

Hvis ektefellen eller samboeren eller ektefellen din skal ha foreldrepenger fra Nav i samme periode, må du vente med å søke til dere har fått vedtak fra Nav som viser i hvilken periode ektefellen/samboeren/ektefellen din skal ha foreldrepenger.

Hva er foreldrestipend?

Foreldrestipend er et stipend for deg som får barn mens du studerer.

Hvordan beregner vi foreldrestipend?

Vi beregner størrelsen på foreldrestipendet ut fra om du studerte på fulltid eller deltid, og i så fall hvilken deltidsprosent du hadde, de fire siste månedene før fødselen.

Om du har permisjon etter fødselen eller fortsetter å studere, har ikke noen innvirkning på foreldrestipendet.

Elever i videregående eller grunnskole med ungdomsrett får fullt foreldrestipend selv om de tar utdanning på deltid.

Videregående skole eller lærling

Hvor stort foreldrestipend du får, er avhengig av om du får trygde- og pensjonsytelser eller har lærlinglønn, og av inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer. Får du overgangsstønad, kan du bare få foreldrestipend hvis du er over 18 år, og du vil da få et redusert stipendbeløp.

Gå til søknaden

Barnestipend og tilleggslån

Dersom du har barn under 16 år mens du tar utdanning, får du et barnestipend. Du kan også få et tilleggslån når du har barn.